oudercommissie | De Bezige Bijtjes


Oudercommissie

Om uw inbreng als ouder te kunnen waarborgen, heeft KDV De Bezige Bijtjes per locatie een oudercommissie. De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van het kinderdagverblijf. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de eigenaar, Sandra Michiels. Zij praten mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding, slapen en dagindeling), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen. De Wet Kinderopvang geeft de oudercommissie het verzwaard adviesrecht: dit betekent dat eigenaren geen besluiten kunnen nemen over bovenstaande zaken zonder hierover eerst de oudercommissie te raadplegen.

 

Minimaal 4 maal per jaar komen we bij elkaar. Iedere ouder met een kind bij De Bezige Bijtjes kan daarbij aanwezig zijn als toehoorder, als je je vooraf aanmeldt bij de oudercommissie. De notulen van de vergadering kunt u ook altijd opvragen en inzien. Op het whiteboard op de groep zullen wij onze vergaderingen aankondigen en u informeren.

Naast regelmatig overleg, kunnen we ook helpen bij het organiseren van ouderavonden en thema bijeenkomsten. Meer informatie over de oudercommissie in het algemeen is te vinden op www.boink.nl.


Om uw belangen en die van uw kind zo goed als mogelijk te waarborgen, hebben wij uw suggesties nodig.

 

Taken en verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Aan de inhoud van het  medezeggenschapsreglement zijn wettelijke eisen vastgesteld. Het huishoudelijk reglement is opgesteld door de oudercommissie en beschrijft de praktische werkwijze van de commissie zoals de vergaderfrequentie en taken van commissieleden. Deze beide documenten liggen ter inzage op het kinderdagverblijf.

 

Als u interesse heeft om lid te worden van de oudercommissie of bij vragen kunt u contact opnemen via email: oudercommissiedebezigebijtjes@gmail.com